شرکت صنايع خالص سازان روي زنجان توليد کننده شمش روي با ظرفيت 100 تن در روز 

در راستای بهبود مستمر بر اساس دانش فنی پرسنل، اشاعه و ترويج كار گروهی و حفظ صيانت از نيروی انسانی و توجه به طرفهای ذينفع و برقراری توسعه پايدار از الگوی نظام مديريت يكپارچه  بر پايه الزامات استانداردهای  ISO 9001: 2015 ،ISO 14001:2015 ،OHSAS 18001:2007 ،ISO 50001:2011 و استانداردهای ملی بهره می گيريم.

مديريت عامل اين شركت متعهد به بهبود مداوم اثرعملکرد انرژی ، پيشگيری از مصدوميت و بيماری آلودگی ، تعهد به حداقل عدم انطباق با الزامات قانونی و ساير الزامات تقبل شده توسط سازمان می باشد و اطلاعات و منابع مورد نیاز آنرا تامین میکند.دراين راستا اهداف كلان شركت عبارتند از:

  • بهبود کیفیت موجود و ارتقاء در صورت امکان
  • بهبود مقدار مصرف انرژی به ازای هرتن محصول
  • کاهش میزان حوادث
  • بهبود جنبه های زیست محیطی و ریسکها

اين خط مشي بيانگر تعهد ويژه مديريت شركت نسبت مقوله كيفيت، ايمني و بهداشت و محيط زيست وانرژی بوده و مسئوليت نظارت بر پياده سازي ، اجرا و نگهداری سيستم مورد نظر با نماينده مديريت شركت بوده و لذا بدينوسيله كليه پرسنل شركت ملزم مي باشند تا با تعهد ، مسئوليت پذيری و همكاری تام با ايشان ، نسبت به ايجاد زمينه هاي اجراء، استقرار ، توسعه و افزايش اثر بخشی سيستم مورد نظر و دستيابی به اهداف فوق الذكر در راستاي بهبود مستمر كوشيده و از هيچ تلاشی فروگذار ننمايند.همچنین این خط مشی بصورت مرتب ( حداکثر ) سالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز بروز آوری می شود.

با سپاس – مدير عامل