رزومه مدیرعامل محترم

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان

جناب آقای یوسف مرادلو

رزومه آقای یوسف مرادلو مدیرعامل شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان
1- دبیر و رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
2- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
3- عضوکمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
4- عضو کنفدراسیون اتاق ایران
5- عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
6- نایب رئیس و عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات سرب و روی
7- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی خالص سازان روی زنجان
8- عضو هیأت مدیره شرکت پیشگامان صنایع و معادن سرب و روی نوآور
9- عضو هیأت مدیره پیشگامان صنایع و معادن سرب و روی مهدی آباد
10- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کاغذ صنعتی اشراق زنجان
11- ریاست هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو حرارت و برودت ایران
12- عضو هیأت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی شرکت خالص سازان روی زنجان
13- رئیس هیأت مدیره شرکت شمش روی میهن
14- رئیس هیأت مدیره شرکت کانه آرایی آریا
15- عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی معدنی مهرگستر چومالو
16- عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران
17- مدیرعامل شرکت ساحل زنجان رود
18- رئیس هیأت مدیره شرکت خالص ترابر زنجان
19- مدیرعامل کنسرسیوم صنعتی معدنی فعالان سرب و روی پاسارگاد
20- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران
21- عضو هیأت مدیره شرکت معدنی سرب و روی خالص الیگودرز
22- مدیرعامل شرکت رنگین آلیاژ غرب