در این بخش با واحد های شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان آشنا خواهید شد.