محلول سازی

سیستم لیچ بصورت پیوسته می باشد و شامل دو خط لیچ اسیدی است که هر خط دارای یک مخزن پالپ و سه مخزن لیچ اسیدی با حجم کلی ۲۱۷ متر مکعب و حجم مفید ۱۸۵ متر مکعب می باشد. جنس مخازن پالپ و لیچ ، آهن با پوشش داخلی رابر است. لیچ خنثی شامل ۴ مخزن به حجم کلی 230/8 متر مکعب و حجم مفید ۲۰۴ متر مکعب بوده و جنس مخازن آهن با پوشش داخلی رابر است.فیلتراسیون لیچ توسط ۸ دستگاه فیلتر پرس و ۴ عدد پمپ سانتریفیوژ صورت می گیرد که محلول فیلتریت به ۳ مخزن با حجم کلی 154/8متر مکعب منتقل می شود. محلول فیلتریت توسط یک دستگاه پمپ سانتریفوژ و دو دستگاه فیلتر پرس مورد فیلتر مجدد قرار گرفته و محلول فیلتریت وارد دو دستگاه مخزن می شود که با حجم کلی 101/4 مترمکعب دارای کویل روغن جهت انتقال به تصفیه گرم می باشد .سپس محلول وارد مرحله تصفیه می شود.