الکترولیز

این سالن با ابعاد ۲۵۰۰ متر مربع شامل کاتدهای آلومینیومی و آندهای سربی است و دارای دوخط ترانس رکتی فایبر مستقل است که مجموعا در دو خط ۲۴۸ سلول وجود دارد .