واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه(R&D) با هدف دستیابی به اطلاعات و دانش فنی روز دنیا و بررسی فرایندی آنالیز رفتار خاکهای معدنی مختلف و همچنین تحقیق در خصوص مواد اولیه جانشین قابل استفاده در صنعت روی کشور تأسیس گردید . لازم به ذکر است این واحد با تحقیق در خصوص کاهش هزینه های مازاد تولید، باعث افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی کشور می شود.