فرایند بهینه سازی تصفیه سرد الکترولیت روی به روش تاگوچی

فرایند بهینه سازی تصفیه سرد الکترولیت روی به روش تاگوچی

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تصفیه سرد محلول الکترولیز روی می پردازد. در این مطالعه  تاثیر عواملی نظیر سرعت همزدگی محلول، اندازه ذرات پودر روی، دمای محلول و مدت زمان تصفیه به روش تاگوچی بر خلوص نهایی محلول را بررسی میکند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *