انحلال کلریدی سرب و نقره از باطله کیک لیچ تولید روی

انحلال کلریدی سرب و نقره از باطله کیک لیچ تولید روی

این پژوهش بخشی از مطالعات جهت کاهش آلایندگی زیست محیطی کیک لیچ های دپو شده جهت کاهش مقدار سرب و نقره کیک ها می باشد. بازیابی سرب و نقره علاوه بر کاهش اثرات زیست محیطی کیک ها میتواند از نظر اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *