بهینه سازی استخراج نقره و سرب از باطله کیک لیچ توسط هیپوکلریت کلسیم با استفاده از آزمایش طراحی فرایند

بهینه سازی استخراج نقره و سرب از باطله کیک لیچ توسط هیپوکلریت کلسیم با استفاده از آزمایش طراحی فرایند

در این مطالعه  باطله های کیک لیچ در محیط کلریدی در حضور هیپوکلریت سدیم به عنوان اکسید کننده، لیچ شده و عوامل تاثیر گذار نظیر دما، زمان انحلال، نسبت جامد به مایع و غلظت هیپوکلریت بررسی شده اند.

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *