برگزاری مراسم زنگ کار و تلاش در شرکت خالص سازان به مناسبت آغاز هفته کار و کارگرخ

برگزاری مراسم زنگ کار و تلاش در شرکت خالص سازان به مناسبت آغاز هفته کار و کارگرخ

برچسب ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *