بهینه سازی استخراج نقره و سرب از باطله کیک لیچ توسط هیپوکلریت کلسیم با استفاده از آزمایش طراحی فرایند

بهینه سازی استخراج نقره و سرب از باطله کیک لیچ توسط هیپوکلریت کلسیم با استفاده از آزمایش طراحی فرایند

در این مطالعه  باطله های کیک لیچ در محیط کلریدی در حضور هیپوکلریت سدیم به عنوان اکسید کننده، لیچ شده و عوامل تاثیر گذار نظیر دما، زمان انحلال، نسبت جامد به مایع و غلظت هیپوکلریت بررسی شده اند.

تعیین شرایط بهینه انحلال سرباره ریخته گری شمش روی در محیط کلرید آمونیوم

تعیین شرایط بهینه انحلال سرباره ریخته گری شمش روی در محیط کلرید آمونیوم

این مطاله به بررسی بازیابی فلز روی از سرباره ریخته گری شمش روی می پردازد. در این بررسی سرباره ریخته گری با 68 درصد روی در کلرید آمونیوم جهت استحصال فلز روی حل سازی شده است.

فرایند بهینه سازی تصفیه سرد الکترولیت روی به روش تاگوچی

فرایند بهینه سازی تصفیه سرد الکترولیت روی به روش تاگوچی

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تصفیه سرد محلول الکترولیز روی می پردازد. در این مطالعه  تاثیر عواملی نظیر سرعت همزدگی محلول، اندازه ذرات پودر روی، دمای محلول و مدت زمان تصفیه به روش تاگوچی بر خلوص نهایی محلول را بررسی میکند.

انحلال کلریدی سرب و نقره از باطله کیک لیچ تولید روی

انحلال کلریدی سرب و نقره از باطله کیک لیچ تولید روی

این پژوهش بخشی از مطالعات جهت کاهش آلایندگی زیست محیطی کیک لیچ های دپو شده جهت کاهش مقدار سرب و نقره کیک ها می باشد. بازیابی سرب و نقره علاوه بر کاهش اثرات زیست محیطی کیک ها میتواند از نظر اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.